Arbowet

Als onderdeel van de Arbowet en het daaraan gerelateerde Arbobesluit is per 1 januari 1994 het Besluit bedrijfshulpverlening van kracht geworden waardoor voor de werkgever de verplichting is ontstaan één of meerdere werknemers aan te wijzen die als bedrijfshulpverlener kunnen optreden.


Taken van de Hulpverlener zijn:
  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen,
  • Het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen,
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting,
  • Het alarmeren van en samenwerken met hulpverleningsorganisaties in verband met de in de bovenstaande bedoelde bijstand.

Voor kleine bedrijven, met ten hoogste 15 werknemers geldt dit maar beperkt, maar dan zal de werkgever wel zelf over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting moeten beschikken om deze taken goed te kunnen vervullen en zal de werkgever ook zorg moeten dragen voor een goede vervangingsregeling. In de Arbowet staat beschreven wat het minimaal aantal beschikbare bedrijfshulpverleners (BHV'er) is dat in uw bedrijf aanwezig moet zijn. Dit komt voor de meeste bedrijven neer op één BHV'er per 50 werknemers. Natuurlijk zijn er regelmatig BHV'ers afwezig (op cursus, met verlof, op vakantie of ziek), zodat u daar rekening mee houdt en meer personen opleidt voor BHV als het minimale vereiste.